Metrolina Nephrology Translations

Metrolina Nephrology is proud to provide access to interpreters for most languages and American Sign Language at all of our office locations.

English

General Tagline:

If you, or someone you are helping with, have questions about Metrolina Nephrology Associates, PA, you have the right to get help and information in your language at no cost. To speak with an interpreter, call 704-348-2992.

Tagline for Notices:

This Notice contains important information. This notice contains important information about your application or coverage through Metrolina Nephrology Associates, PA. Pay attention to the key dates contained in this notice. You may need to take some action before certain dates to keep your medical coverage or help with costs. You have the right to receive this information and help in your language at no cost. Call 704-348-2992.

Spanish

General Tagline:

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Metrolina Nephrology Associates, PA, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 704-348-2992.

Tagline for Notices:

Este Aviso contiene información importante. Este aviso contiene información importante acerca de su solicitud o cobertura a través de Metrolina Nephrology Associates, PA. Preste atención a las fechas clave que contiene este aviso. Es posible que deba tomar alguna medida antes de determinadas fechas para mantener su cobertura médica o ayuda con los costos. Usted tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame al 704-348-2992.

French

Slogan général:

Si vous, ou quelqu’un que vous aidez, avez des questions sur Metrolina Nephrology Associates, PA, a le droit d’obtenir de l’aide et de l’information dans votre langue, sans frais. Pour parler à un interprète, appelez 704-348-2992.

Slogan Avertissements:

Cet avis contient des informations importantes. Cet avis contient des informations importantes au sujet de votre application ou couverture par Metrolina Nephrology Associates, PA. Faites attention aux dates clés contenues dans le présent avis. Vous devrez peut-être prendre des mesures avant certaines dates pour garder votre couverture santé ou de l’aide avec dépens. Vous avez le droit de recevoir cette information et une assistance linguistique sans frais. Appelez 704-348-2992.

German

Allgemeine Tagline:

Wenn Sie oder jemand, den Sie helfen, Fragen zu Metrolina Nephrology Associates, PA, hat das Recht, ohne Kosten Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher sprechen, rufen Sie 704-348-2992.

Untertitel für Hinweise:

Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen. Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen über Ihre Anwendung oder Abdeckung durch Metrolina Nephrology Associates, PA. Achten Sie auf die wichtigsten Daten in dieser Mitteilung enthalten sind. Sie müssen möglicherweise einige Maßnahmen zu ergreifen, bevor bestimmte Termine Ihre Krankenversicherung zu halten oder mit Kosten helfen. Sie sind berechtigt, ohne Kosten diese Informationen und sprachliche Unterstützung erhalten. Rufen Sie 704-348-2992.

Russian

Общая Слоган:

Если вы, или кто-то вы помогаете, есть вопросы о Metrolina нефрологии Associates, PA, имеет право получить помощь и информацию на вашем языке без каких-либо затрат. Говорить с переводчиком по телефону 704-348-2992.

Слоган извещений:

Данное сообщение содержит важную информацию. Данное сообщение содержит важную информацию о вашем приложении или покрытия через Metrolina нефрологии Associates, PA. Обратите внимание на ключевые даты, содержащиеся в этом уведомлении. Возможно, вам придется принять некоторые меры, прежде чем определенные даты, чтобы сохранить вашу медицинскую страховку или помочь с затратами. Вы имеете право получить эту информацию и языковую помощь без каких-либо затрат. Звоните 704-348-2992.

Vietnamese

Tagline chung:

Nếu bạn hoặc ai đó bạn đang giúp đỡ, có thắc mắc về Metrolina Thận Associates, PA, có quyền được trợ giúp và thông tin trong ngôn ngữ của bạn miễn phí. Muốn nói chuyện với một thông dịch viên, hãy gọi 704-348-2992.

Tagline cho Thông báo:

Thông báo này có chứa thông tin quan trọng. Thông báo này có chứa thông tin quan trọng về ứng dụng hoặc bảo hiểm của bạn thông qua Metrolina Thận Associates, PA. Hãy chú ý đến những ngày quan trọng trong thông báo này. Bạn có thể cần phải thực hiện một số hành động trước ngày nhất định để giữ bảo hiểm sức khỏe của bạn hay giúp đỡ chi phí. Bạn có quyền được nhận thông tin này và hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Gọi 704-348-2992.

Hmong

General tagline:

Yog hais tias koj, los yog ib tug neeg uas koj pab, muaj lus nug txog Metrolina Nephrology Associates, PA, muaj txoj cai tau txais kev pab thiab ntaub ntawv nyob rau hauv koj cov lus tsis muaj nqi. Yuav kom hais lus nrog ib tug neeg txhais lus, hu rau 704-348-2992.

Tagline rau Cov ntawv ceeb toom:

Qhov no daim ntawv ceeb toom muaj ntaub ntawv tseem ceeb. Qhov no daim ntawv ceeb toom muaj ntaub ntawv tseem ceeb hais txog koj daim ntawv thov los yog kev pab them nqi los ntawm Metrolina Nephrology Associates, PA. Them mloog mus rau cov hnub uas tseem ceeb muaj nyob rau hauv daim ntawv no. Tej zaum koj yuav xav tau mus noj ib co txiav txim ua ntej tej yam hnub kom koj noj qab haus huv kev pab them nqi los yog pab nrog cov nqi. Koj muaj cai tau txais cov ntaub ntawv no thiab kev pab txhais lus rau lawv yam tsis tau them nqi. Hu rau 704-348-2992.

Gujarati

જનરલ ટૅગલાઇન:

તમે, અથવા કોઈ તમને મદદ કરવામાં આવે છે, Metrolina નેફ્રોલોજી એસોસિએટ્સ, PA વિશે પ્રશ્નો હોય, તો કોઇ પણ ખર્ચ તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી મળી અધિકાર છે. દુભાષિયો સાથે વાત કરવા માટે, 704-348-2992 પર ફોન કરો.

સૂચનાઓ માટે ટૅગલાઇન:

આ નોટિસ મહત્વની જાણકારી સમાવે છે. આ નોટિસ તમારી અરજી અથવા કવરેજ Metrolina નેફ્રોલોજી એસોસિએટ્સ, પીએ મારફતે વિશે મહત્વની જાણકારી સમાવે છે. આ નોટિસ સમાયેલ કી તારીખો માટે ધ્યાન સેવ્યું હતું. તમે કેટલાક પગલાં લેવા પહેલાં ચોક્કસ તારીખો તમારા આરોગ્ય કવરેજ રાખવા અથવા ખર્ચ સાથે મદદ કરવા માટે જરૂર પડી શકે છે. તમે કોઇ પણ ખર્ચ આ જાણકારી અને ભાષા સહાય મેળવવા માટે હકદાર છે. 704-348-2992 કૉલ કરો.

Hindi

जनरल टैगलाइन:

आप या कोई तुम्हें मदद कर रहे हैं, Metrolina नेफ्रोलोजी एसोसिएट्स, फिलीस्तीनी अथॉरिटी के बारे में प्रश्न हैं, तो कोई भी कीमत पर अपनी भाषा में और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक दुभाषिया के साथ बात करने के लिए, 704-348-2992 बुलाओ।

नोटिस के लिए टैगलाइन:

इस नोटिस में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। यह सूचना आपके आवेदन या कवरेज Metrolina नेफ्रोलोजी एसोसिएट्स, पीए के माध्यम से के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इस नोटिस में निहित प्रमुख तिथियों पर ध्यान दे। तुम कुछ कार्रवाई करने से पहले कुछ तारीखों अपने स्वास्थ्य के कवरेज रखने के लिए या लागत के साथ मदद करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। आप कोई भी कीमत पर इस जानकारी और भाषा सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। 704-348-2992 बुलाओ।

Lao

ສະໂລແກນໂດຍທົ່ວໄປ:

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ, ຫຼືໃຜຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ Metrolina Nephrology Associates, PA, ມີສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ເພື່ອເວົ້າລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ໂທຫາ 704-348-2992.

ສະໂລແກນສໍາລັບການປະກາດ:

ຫນັງສືແຈ້ງການນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ. ຫນັງສືແຈ້ງການນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼືການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານ Metrolina Nephrology Associates, PA. ຈ່າຍເອົາໃຈໃສ່ກັບວັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນຫນັງສືແຈ້ງການນີ້. ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາການດໍາເນີນການບາງທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນທີ່ຈະຮັກສາການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ໂທຫາ 704-348-2992.

Chinese

一般口号:

如果你,或你正在帮助,对Metrolina肾病协会,PA的问题,有没有成本,以获取帮助和信息在你的语言的权利。要通过翻译交谈,请致电704-348-2992。

标语的注意事项:

本通知包含重要信息。本通知包含通过Metrolina肾病协会,PA应用程序或覆盖的重要信息。注意在本声明的关键日期。您可能需要采取一些行动之前一定的日期,让您的健康保险或成本有所帮助。您有权获得无成本信息和语言协助。拨打704-348-2992。

Japanese

一般的なキャッチフレーズ:

あなた、またはあなたが支援している誰かが、Metrolina腎臓アソシエイツ、PAについて質問がある場合は、無償でご使用の言語でヘルプと情報を入手する権利を有します。通訳と話すために、704-348-2992を呼び出します。

通知のためのキャッチフレーズ:

この通知は、重要な情報が含まれています。この通知はMetrolina腎臓アソシエイツ、PAを通して、あなたのアプリケーションやカバレッジに関する重要な情報が含まれています。この通知に含まれるキー日付に注意してください。あなたはコストであなたの健康保険やヘルプを維持するために特定の日付の前に何らかのアクションを実行する必要があるかもしれません。あなたが無償でこの情報と言語支援を受ける権利があります。 704-348-2992を呼び出します。

Arabic

سطر الوصف العام:

إذا كنت، أو شخص ما تساعد، لديهم أسئلة حول Metrolina الكلى شركاه، والسلطة الفلسطينية، لديه الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات في لغتك دون أي تكلفة. للتحدث مع مترجم، دعوة 704-348-2992.

الشعار لملاحظات:

هذا الإشعار يحتوي على معلومات مهمة. هذا الإشعار يحتوي على معلومات هامة حول تطبيق أو التغطية من خلال Metrolina الكلى شركاه، والسلطة الفلسطينية. إيلاء الاهتمام لمواعيد الرئيسية الواردة في هذا الإشعار. قد تحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات قبل مواعيد محددة للحفاظ على التغطية الصحية الخاصة بك أو تساعد مع التكاليف. ويحق لك الحصول على هذه المعلومات والمساعدة اللغوية دون أي تكلفة. دعوة 704-348-2992.

Korean

일반 태그 라인 :

당신이, 또는 당신이 도움이되고 사람이, Metrolina 신장 동료, PA에 대한 질문이있는 경우, 무료로 귀하의 언어로 도움과 정보를 얻을 수있는 권리를 가진다. 통역과 통화하려면 704-348-2992를 호출합니다.

주의 사항에 대한 태그 라인 :

이 통지는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 이 통지는 Metrolina 신장 동료, PA를 통해 응용 프로그램 또는 범위에 대한 중요한 정보가 들어 있습니다. 이 통지에 포함 된 키 날짜에주의를 기울이십시오. 특정 날짜가 건강 보험을 유지하거나 비용을 지원하기 전에 몇 가지 조치를 취할 필요가있다. 당신은 무료로이 정보 및 언어 지원을받을 권리가 있습니다. 704-348-2992를 호출합니다.